โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ”
จันทร์ 22 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียร... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ ***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ***
พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2558

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์  ***หลักสูตรที่ ๔ พัฒนาเกมส์บนมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ***๒๖ - ๒๗ พ.ค ๕๘ นี้พบกัน.....ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี้เลย  >> อ่านต่อวิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ แก่บุคลากรภายใน มทร.ล
พฤหัสบดี 30 เมษายน 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล)... >> อ่านต่อ


บุคลากร งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร่วมประชุม หารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี 30 เมษายน 2558

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวณหทัย เจริญเมือง นักวิชาการศึกษา และ นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมประชุมเ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 11 หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์
จันทร์ 27 เมษายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 11 หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์***ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการ... >> อ่านต่อ


ผอ.สวท.มทร.ล ร่วมเสวนา การพัฒนาสิ่งทอ การบริการด้านวิทยาศาสตร์ฯ โครงการเติมความรู้ อสวท.ภาคเหนือตอนบน ปี ๕๘
จันทร์ 30 มีนาคม 2558

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคีย... >> อ่านต่อ


พระนิสิตฯและนิสิตคฤหัสถ์ มจร.ชม. ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต”
อังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ วันอังคาร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (... >> อ่านต่อ


บรรณารักษ์ สวท.มทร.ล ร่วม ประชุมปฏิบัติการฯ และสืบค้นข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ๒๔+๑๗ มหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ
พฤหัสบดี 5 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณอนัญญา วัฒนประทีป และคุณปาริชาติ สมแก้ว บรรรณารักษ์ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ส่วนกลาง ผนึกกำลัง เชียงใหม่ ทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพการให้บริการ IT
อังคาร 3 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสารสนเทศ กับบุคลา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา