โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom”
พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สวส.มทร.ล้านนา.... เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering  วันที่ ... >> อ่านต่อเชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559

เชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ในหัวข้อ " Application of Elsevier Research Platform in Research Development " โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Elsevier บรรยายอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย เขียนงานวิจัยที่ดีและให้ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่ดีของ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องปฏิบัติ... >> อ่านต่อ


เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม Microsoft Maximize Benefit @RMUTL
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558

เชิญชวน...บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมMicrosoft Maximize Benefit @RMUTL ( โดยวิทยากรจาก Microsoft )  >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมฯ การดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558

ะหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ
จันทร์ 6 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๑๑ การบริหารจัดการงานเอกสาร MS Office อย่างมืออาชีพ ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จาก... >> อ่านต่อ


หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างบทเรียน Mobile Learning ด้วยระบบ iTunes U
อังคาร 23 มิถุนายน 2558

มื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างบทเรียน Mobile Learning ด้วยระบบ iTunes U ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จากหลักสู... >> อ่านต่อ


หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ มาตราฐานสากล ICDL สำหรับบุคลากร มทร.ล
จันทร์ 22 มิถุนายน 2558

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตราฐานสากล ICDL” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา