โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิศวะฯเครื่องกล ปี4 สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาวิศวะฯเครื่องกล ปี4 สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่4 เข้าร่วมสอบวัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ด้วยโปรแกรม Tell me more online โดยมีนางสาวณหทัย เจริญเมือง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โปรแกรมดังกล่าว จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมการใช้งาน 
         หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา