โลโก้เว็บไซต์ จบห.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบห.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ คุณกัญญา ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จบห.) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว จาก มทร.ล้านนา อีก ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย เชียงราย น่าน ตาก พิษณุ และลำปาง เข้าร่วมโครงการฯผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)   โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในที่ประชุม ได้รับเกียตริจาก นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ และนางสาวเบญวรรณ พลชัย นิติการชำนาญการ จากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมฯ
   เป้าประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และพัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในสายงานสารบรรณ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานอีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กัญญา ชัยบุญเรือง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา