โลโก้เว็บไซต์ ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ ประชุมทบทวนและอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย " ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษยน 2556 ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 6 เชตพื้นที่ เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้กับการเรียนการสอน การบริหารและการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้ ในปัจจุบันมีการใช้ไอทีเข้าช่วยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในหลายระบบงานและมีความสำคัญต่อการดำเนินการในสายงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาทบทวน รับฟังข้อคิดเห็น พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ดูแลระบบ ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ใช้ระบบไอทีในการดำเนินการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและนำมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 


      ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา