โลโก้เว็บไซต์ บรรณารักษ์ วิทยบริการฯ รับรางวัล สรรเสริญ “เพชรราชมงคล ปีการศึกษา ๖๑” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์ วิทยบริการฯ รับรางวัล สรรเสริญ “เพชรราชมงคล ปีการศึกษา ๖๑”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   นางสาวอนัญญา วัฒนประทีป บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคลล้านนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในงานวันครบรอบ ๑๔ ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   วันนี้ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๔ ปี โดยช่วงเช้าเวลา ๐๕.๔๙ น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย หลังจากนั้น ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๔ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามลำดับของพิธีการ
   เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร วางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบิตร รัชการที่ ๙ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยปีนี้ มีบุคลากรของ สวส.มทร.ล้านนา คือ นางสาวอนัญญา วัฒนประทีป บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด ได้รังรางวัลดังกล่าว ประเภทสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๓๕ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

ระดับเพชรราชมงคล
ประเภทอาจารย์ด้านงานวิจัย       นางอรทัย  บุญทะวงศ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์ด้านกีฬา           นายประวัติ  ปรางสุรางค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภอาจารย์ด้านกิจกรรม        น.ส.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต มทร.ล้านนา เชียงราย
ประเภทสายสนับสนุนด้านปฏิบัติงาน น.ส.อนัญญา  วัฒนประทีบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ประเภสายสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นายวยุกร  เกตุน้อย มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทศิษย์เก่าด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัย นายนครินทร์  จิตตธร มทร.ล้านนา ตาก
ประเภทศิษย์เก่าด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายสำรวย  รุจิระธนลักษณ์ มทร.ล้านนา น่าน
ประเภทนักศึกษา ด้านทักษะผู้นำ น.ส.ณฑิฉัตร  ต้นทน มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ประเภทนักศึกษาด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม น.ส.ชนาพร  อ้วนทนะ มทร.ล้านนา น่าน 
ประเภทนักศึกษาจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม นายสรศักดิ์  ฉันทะวงศ์ มทร.ล้านนา

ระดับราชมงคลสรรเสริญ
ประเภทผู้บริหารระดับกลาง นายชัยธวัช  จารุทรรศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทผู้บริหารระดับกลาง นายวริศ  จิตต์ธรรม มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทผู้บริหารระดับต้น ผศ.วรัญญา  ธาราเวชรักษ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์ด้านผู้สอนทฤษฎี นายวิทยา  พรหมพฤษ์ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก
ประเภทอาจารย์ด้านผู้สอนทฤษฎี ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี มทร.ล้านนา เชียงราย
ประเภทอาจารย์ด้านผู้สอนทฤษฎี นายยุรธร  จีนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ประเภทอาจารย์ด้านผู้สอนทฤษฎี รศ.สุนทร  วิทยาคุณ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์ด้านวิชาการ (ผู้สอนปฏิบัติ) ผศ.บุญเจิด  กาญจนา มทร.ล้านนา  พิษณุโลก
ประเภทอาจารย์ด้านวิชาการ (ผู้สอนปฏิบัติ) น.ส.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์ด้านบริการวิชาการ นายวรกฤช  ดอนคำเพ็ง มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทอาจารย์ด้านงานวิจัย น.ส.สุริยาพร  นิพรรัมย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทอาจารย์ด้านกีฬา นายอำนาจ  ผัดวัง มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์ด้านกิจกรรม น.ส.เบ็ญญา  อินวรรณ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์ด้านกิจกรรม นายสมชาย  โพธิ์พยอม มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทอาจารย์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นายณัฐอมร  จวงเจิม มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทสายสนับสนุนด้านปฏิบัติงาน นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ประเภทสายสนับสนุนด้านปฏิบัติงาน น.ส.จารุวรรณ  สุยะ มทร.ล้านนาลำ ปาง
ประเภทศิษย์เก่าด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายพงศ์เทพ  พันธุ์นิติพงศ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทศิษย์เก่าด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายวิทยา  เจริญอรุณาวัฒนา มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทศิษย์เก่าด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายประเสริฐ ลิมปนัดดา มทร.ล้านนา ตาก
ประเภทนักศึกษาด้านทักษะผู้นำ นายตะวัน  ตันตา มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทนักศึกษาด้านทักษะผู้นำ น.ส.ศศิภา  ชุมภูธิมา มทร.ล้านนา น่าน
ประเภทนักศึกษาด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม นายจตุรพัฒน์  จิตเทพมทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทนักศึกษาด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม น.ส.กชกร  คำพุธ มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทนักศึกษาด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม น.ส.ศุภกานตร์  ล้ามนะลา มทร.ล้านนา น่าน


ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา