โลโก้เว็บไซต์ บรรณารักษ์ วิทยบริการฯ รับรางวัล สรรเสริญ “เพชรราชมงคล ปีการศึกษา 61” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์ วิทยบริการฯ รับรางวัล สรรเสริญ “เพชรราชมงคล ปีการศึกษา 61”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาบรรณารักษ์ วิทยบริการฯ รับรางวัล สรรเสริญ “เพชรราชมงคล ปีการศึกษา ๖๑”
   นางสาวอนัญญา วัฒนประทีป บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส...