โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศแก่ พนง.ราชการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดการอบรมการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศแก่ พนง.ราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารหอสมุด ได้จัดการอบรมการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่พนักงานราชการ ของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 15 คน จำนวน 15 คน จาก 6 เชตพื้นที่ โดยหัวข้อที่ฝึกอบรม คือImplementing IPv4, Implementing DHCP, Implementing DNS การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา