โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย lnwshop” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย lnwshop”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ "การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย lnwshop" ในรายวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ การจัดการธุรกิจออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป้าประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการตลาดและธุรกิจในระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย lnwshop และการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับ การออกแบบกราฟิค (Banner) ตกแต่งร้านค้าออนไลน์

เขียนข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชญานิน บัวสละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา