โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการ เขตพื้นที่ตาก อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการ เขตพื้นที่ตาก อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ ตาก ได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี เขตพื้นที่ตาก กล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์แผนกวิชาต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงาน เขตพื้นที่ตากเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวิทยากรบรรยาย พร้อมสาธิตการใช้งาน จาก บริษัท อินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อการเรียนรู้เดี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์เกี่ยวกับ SmartBoard ,Smart Document ,Smart Respone ,Sanako ,Euro Talk 

ที่มาภาพ : ศวท.มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา