โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว. ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และสสว. ประชุมร่วม สวท. หารือฯ ระบบนักศึกษาและหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบนักศึกษาและหลักสูตร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและลดกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เน้นงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการปรึกษาหารือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม และนายพีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา