โลโก้เว็บไซต์ รองผู้อำนวยการฯ IT มทร.ล้านนา ร่วมงาน WUNCA  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการฯ IT มทร.ล้านนา ร่วมงาน WUNCA

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร กลุ่มงานทางด้านระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27 " (Workshop on Uninet Network & Computer Application – WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับเป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูง ระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบันและสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา ดังนั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ ของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุด

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ,http://www.wunca.uni.net.th/wunca27/
ที่มาภาพ : อนุสรณ์ วงค์แปง (RMUTL Arit Service เขตพื้นที่ลำปาง) ,http://www.wunca.uni.net.th/wunca27/

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา