โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 56 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 56

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ท่าน คือ นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ และนางสาวณหทัย เจริญเมือง หัวหน้ากลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ในการนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิต ทั้ง 2 ท่าน ที่ประสบผลสำเร็จและขอส่งกำลังใจให้เพื่อร่วมกันนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับมาต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ที่มาข่าว/ภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา