โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ อบรม การควบคุมความเสี่ยงฯ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรม การควบคุมความเสี่ยงฯ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานต่างๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ และงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย”ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดโดย กองนโยบายและแผน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ดังกล่าว เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารความเสี่ยงและประกันคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายให้ความรู้

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา