โลโก้เว็บไซต์ ช่างระบบสื่อสาร พื้นที่น่านฯ บริการห้องประชุม การมอบนโยบายฯ RMUTL 2020 อธิการบดีฯ มทร.ล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างระบบสื่อสาร พื้นที่น่านฯ บริการห้องประชุม การมอบนโยบายฯ RMUTL 2020 อธิการบดีฯ มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ช่างระบบสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการควบคุมการใช้ห้องประชุมพุทธรักษาและการให้บริการทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อแถลงนโยบายวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัย RMUTL 2020 ของรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี พื้นที่น่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและรับฟังกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นรับชมผลประงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ทั้ง 3 คณะวิชา ของ มทร.ล้านนา ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวมถึงเยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย 

ที่มาข่าว/ภาพ : ช่างระบบสื่อสาร ,งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พื้นที่น่าน
เผยแพร่ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา