โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่ตาก และเขตพื้นที่พิษณุโลก เพื่อเป็นการบริหารจัดการโครงข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างเขตพื้นที่เข้าด้วยกัน  โดยจะมีการ ปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในบางครั้ง 

                     ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการภายใต้มาตรการที่รัดกุม เพื่อให้การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ กระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา