โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมฯ IPV6 Workshop For RMUTL และ การบริหารเครือข่ายสารสนเทศ ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมฯ IPV6 Workshop For RMUTL และ การบริหารเครือข่ายสารสนเทศ ฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ธันวาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร IPV6 Workshop For RMUTL และการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ณ ชั้น 4 ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ดูแลงานทางด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพนักงานราชการ ตำแหน่งทางด้านช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และช่างทางด้านระบบการสื่อสาร ทั้ง 6 พื้นที่ เป้าประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบเครื่อข่ายในปัจจุบัน จากระบบ IPV4 ไปสู่ IPV6 ภายในปี 2557 ตามนโยบายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมของวันแรก เกี่ยวกับการมอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย แก่ผู้ดูแลงานทางด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองอธิการบดี ผศ.อุดม สุธาคำ และบรรยายให้ความรู้ การอบบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร จาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด คุณยุทธนา พูลเกษม


ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 


www.arit.rmutl.ac.th 

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา