โลโก้เว็บไซต์ งานเครือข่ายและงานสารสนเทศ ประชุมร่วมฯ แนวทางพัฒนา Website มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเครือข่ายและงานสารสนเทศ ประชุมร่วมฯ แนวทางพัฒนา Website มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย และบุคลากร กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ประชุมร่วม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการประมวลผล ในการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาถึงความคืบหน้าในการพัฒนา Website โดย ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองผู้อำนวยการฯกล่าวว่า เป้าประสงค์ของการปรับปรุง Website ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ Data Center เพื่อปรับปรุงช่องทางในการติดต่อทางเดียวของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องพิจารณาถึงข้อมูล โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงภาพประกอบที่ใช้งานต้องสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยบัณฑิตนักปฏิบัติ

ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา