โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมฯ ผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ศูนย์ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมฯ ผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ศูนย์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ICDL (Train the Trainer) ณ ศูนย์สอบ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ซึ่งจัดขึ้นรวม ๕ วัน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน ๓๐ ท่าน จาก มทร.ล้านนาและ ๕ พื้นที่ คือ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง โดยรับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการฯ ร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าว เป้าประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ตามที่ศูนย์สอบ ICDL มทร.ล้านนา เพื่อเป็นศูนย์ดําเนินการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับสากลได้ การดําเนินงานดังกล่าว ศูนย์ฯได้ดําเนินการจัดสอบ ๔ หลักสูตร แก่บุคลากร จํานวน ๑๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งกําหนดให้ผู้ที่สอบผ่าน และประสงค์จะเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรของศูนย์ ICDL มทร.ล้านนา จํานวน ๓๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train the Trainer) ของศูนย์ ICDL มทร.ล้านนา สามารถชมภาพเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/aritrmutlออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา