โลโก้เว็บไซต์ รายละเอียดการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1062 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียน ผู้เข้ารับทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวตอร์สากล ICDL

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขอส่งรายละเอียดการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบรวมทั้งรายละเอียดเนื้อหาการสอบได้ที่ http://arit.rmutl.ac.th/icdl/
2.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบสามารถเข้ารับการทดสอบจากข้อสอบตัวอย่าง ได้ที่ https://s11.enlight.net โดยทำการค้นหา Username และ Password ได้ที่http://www.arit.rmutl.ac.th/icdl/find.php
3.ทางศูนย์สอบได้จัดทำคู่มือการสอบ โดยมีเนื้อหาสำหรับการทดสอบข้อสอบตัวอย่างและบทเรียนออนไลน์ โดยได้แนบมาพร้อมนี้
*ศูนย์สอบที่ มทร.ล้านนาตาก จัดสอบที่ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 
*ศูนย์สอบที่ มทร.ล้านนา จัดสอบที่ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา