โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล และผู้บริหาร สวท. ลงพื้นที่ฯ ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนฯ RMUTL IT PLAN | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดี มทร.ล และผู้บริหาร สวท. ลงพื้นที่ฯ ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนฯ RMUTL IT PLAN

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ะหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์อรนุตฏฐ์ สุธาคำ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์อนันต์ ทับเกิด และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พิษณุโลก และน่าน เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะรับผิดชอบหลักที่ดูแลทางด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันที่สามารถตอบสนองความต้องการ และรองรับการใช้งานของ บุคลากร มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี ผศ.สมเกียรติ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ และบุคลากรของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับความคิดเห็นในครั้งนี้อีกด้วย 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา,งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา