โลโก้เว็บไซต์ นักวิชาการคอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ  Excel แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายให้ความรู้การฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน ๕๑ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ (อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ที่มาภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์  ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ตกแต่งภาพข่าว : วรัชยา พลฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา