โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานห้องสมุด สวท.มทร.ล อบรมฯ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี งปม. 58 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร งานห้องสมุด สวท.มทร.ล อบรมฯ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี งปม. 58

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรมสารนิเทศ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ คุณกาญจนา แสนสุข และคุณวีระพันธ์ บัวเขียว บุคลากร กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดให้บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส และบริษัท บุ๊คเน้ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น รวมจำนวน 7 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 2) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3) ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal 4) ฐานข้อมูล IEEE/IEL Electronic 5) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 6) ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal และ 7) ฐานข้อมูล Web of Science เพื่อให้บริการกับนิสิต สักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของหน่วยงาน

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา 
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา