โลโก้เว็บไซต์ 2015-01-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-01-22

นว.โสตฯ สวท.มทร.ล เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ แก่กรมพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้อง ปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และนายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมี คุณเจริญ สีว... >> อ่านต่อ


บุคลากร งานห้องสมุด สวท.มทร.ล อบรมฯ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี งปม. 58
พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรมสารนิเทศ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ คุณกาญจนา แสนสุข และคุณวีระพันธ์ บัวเขียว บุคลากร กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดให้บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส และบริษัท บุ๊คเน้ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา