โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ สวท.มทร.ล เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ แก่กรมพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ สวท.มทร.ล เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ แก่กรมพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้อง ปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และนายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมี คุณเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งโปรแกรมที่ใช้อบรมครั้งนี้ประกอบด้วย Adobe Photoshop CS 6 เบื้องต้น และ Adobe Premiere Pro CS 6 เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๐ ราย ทางสำนักวิทยบริการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ นำไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา