โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ ถวายการบรรยายพิเศษ พระนิสิต ดูงาน จาก มจร.เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ ถวายการบรรยายพิเศษ พระนิสิต ดูงาน จาก มจร.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มทร.ล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและแผนการสอน มีพระนิสิต ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๗ รูป นำโดย ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ผู้บรรยายรายวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา โดยมีนายออมทรัพย์ อินกองงาม และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรถวายการบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “ เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ” เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นใหเพระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต 


ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา