โลโก้เว็บไซต์ พระนิสิตฯและนิสิตคฤหัสถ์ มจร.ชม. ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระนิสิตฯและนิสิตคฤหัสถ์ มจร.ชม. ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ วันอังคาร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.ชม) วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ประกอบด้วย พระนิสิต จำนวน ๕๘ รูป และนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน ๑๔ คน โดยการนำของ    ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์ ผู้บรรยายรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารนเทศเบื้องต้น มีนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “ เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ” เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้พระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต 


ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา