โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล ประชุมสรุปความก้าวหน้าฯ ต่อ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล ประชุมสรุปความก้าวหน้าฯ ต่อ ผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนกลาง ประกอบด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกลุ่มงานทะเบียนทุกพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมสรุปความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบทะเบียนกลาง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบฯดังกล่าวต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหาร ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี อาจารย์ภฤษพงศ์ เพชรบูล ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.กิจจา ไชยทนุ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คุณเกษฉัตร นวลดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และทีมพัฒนาโปรแกรมฯ ดังกล่าวที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ,กลุ่มงานงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา