โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวท.มทร.ล ร่วมเสวนา การพัฒนาสิ่งทอ การบริการด้านวิทยาศาสตร์ฯ โครงการเติมความรู้ อสวท.ภาคเหนือตอนบน ปี ๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวท.มทร.ล ร่วมเสวนา การพัฒนาสิ่งทอ การบริการด้านวิทยาศาสตร์ฯ โครงการเติมความรู้ อสวท.ภาคเหนือตอนบน ปี ๕๘

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ การนี้อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมเสวนาการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีสถาบันการศึกษา ในหัวข้อ “การพัฒนาสิ่งทอ” เป้าประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิก อสวท. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความร่วมมืออันดีของภาคีเครือข่ายอาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคเหนือตอนบน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากตัวแทนอสวท. 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 80 คน 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา