โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๕ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองแบบออนไลน์” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๕ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองแบบออนไลน์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning Innovation Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมฟรี “หลักสูตรที่ ๕ การพัฒนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองแบบออนไลน์”จากหลักสูตรทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ อาจารย์ บุคลากร แลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย แนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ คือ Tell Me More Online และ rosetta stone แบ่งการแนะนำโปรแกรมเป็น ๒ คือ ช่วงเช้าแนะนำระบบ Tell Me More Online เริ่มตั้งแต่การทำงานเบื้องต้น จนถึงการจัดการของ Admin > Tutor > Student ความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวคือ จัดการสร้างเนื้อหาและโยนบทเรียนได้โดย Tutor ที่เป็นอาจารย์ผู้สอน สามารถทำการสร้างและส่งบทเรียนใหม่ นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำการทดสอบก่อนเรียน การใช้งานบทเรียนออนไลน์ กิจกรรมต่างๆของบทเรียน อาทิ การทดสอบเทียบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ToEic ของโปรแกรมอีกด้วย ช่วงบ่ายแนะนำระบบการอบรมการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ "Rosetta stone" สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมใช้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการแนะนำการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ใช้งานเคลื่อนที่ Mobile Application ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานให้มีความหลากหลายและง่ายต่อการเรียนรุ้ภาษาอังกฤษในทุกที่ต่อไป ช่องทางการติดต่อสำหรับ Tell Me More Online ผ่าน Facebook ชื่อ TMM และเบอร์โทรภายใน 1624สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๐๕๓-๙๒๑-๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๘ 
ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา