โลโก้เว็บไซต์ ARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 663 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Office of Academic Resource and Information Technology ,Rajamangala University of Technology Lanna : ARIT RMUTL) จัด "โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ของหน่วยงาน ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมฯ ทั้งสองวัน จะเป็นลักษณะการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม (Before Action Review = BAR) หลังจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานต่างๆของแต่ละกลุ่มงาน จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุง ต่อยอดพัฒนา ให้บรรลุตามพันธกิจ ขององค์กร รวมถึงการทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review = AAR) ที่จัดขึ้น เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official

ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย , ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา