โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-17 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2018-08-17

ARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Office of Academic Resource and Information Technology ,Rajamangala University of Technology Lanna : ARIT RMUTL) จัด "โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ของหน่วยงาน ณ เบล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา