โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ KM DAY ๒๐๑๘  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ KM DAY ๒๐๑๘

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วานนี้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร ประกอบด้วย คุณธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณกัญญา ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคุณอนุธิดา แก้วสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY ๒๐๑๘”  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโดย กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายฯให้ความรู้  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว
 

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ ,ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มทร.ล้านนา
ภาพ : กัญญา ชัยบุญเรือง กลุ่มงานบริหารทั่วไป มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา