โลโก้เว็บไซต์ ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๘ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จากหลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายภรัญญู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft Office ที่สามารถช่วยในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายและสามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมืออาชีพ โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ได้การออกแบบก็สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ โบรชัวร์ นามบัตร โปสเตอร์ แคทตาล็อก ฯลฯ และการทำจดหมายเวียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองต่อไป 


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา