โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ มาตราฐานสากล ICDL สำหรับบุคลากร มทร.ล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ มาตราฐานสากล ICDL สำหรับบุคลากร มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตราฐานสากล ICDL” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จากหลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร มุ่งเน้นให้ผู้อบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดหลัก (Main Concepts) การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจในการเลือกใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน ICT (Information and Communication Technology) พื้นฐานและทักษะการใข้งาน Web Browser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการใช้งานระบบประมวลผลคำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานด้านเอกสาร การจัดทำเอกสาร ทักษะการใช้งานเบื้องต้น การใช้งานเอกสารและแก้ไขข้อความ และทักษะในการใช้งานตารางคำนวณ (Spreadsheet) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการและถูกต้อง ให้ได้มาตรฐานสากล ICDL (International Computer Driving License) 

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา