โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนางานเอกสารสำนักงานด้วยโปรแกรม Office 365 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนางานเอกสารสำนักงานด้วยโปรแกรม Office 365

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงพัฒนางานเอกสารสำนักงานด้วยโปรแกรม Office 365 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม เพื่อการใช้งานชุดโปรแกรม Office 365 สำหรับบุคลากรและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 35 ราย ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้บุคลากรของทุกองค์กรมีคุณภาพ ทุกองค์กรต้องการนักศึกษาที่มีทักษะชีวิตและการทำงาน, ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการคิด สร้างสรรค์ แสวงหาเรียนรู้ได้เอง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่อย่างมีความสุข อีกนัยหนึ่งการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลจึงเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะมุ่งมั่นผลักดันพัฒนากำลังคนที่มหาวิทยาลัยผลิตสู่อนาคตและทำให้บุคคลเหล่านั้นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีการประมวลผลแบบ Cloud Computing สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน เพื่อเป็นการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานเอกสารสำนักงานด้วยโปรแกรม Office 365 โดยมุ่งหวังที่ยกระดับความสามารถของบุคคลากรให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ ถูกต้อง อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา