โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ฯ ประชุมร่างนโยบาย “แนวทางปฏิบัติ มทร.ล การใช้ห้องสมุด ๕๘ และอบรมฯฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม AACR๒/MARC๒๑” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ฯ ประชุมร่างนโยบาย “แนวทางปฏิบัติ มทร.ล การใช้ห้องสมุด ๕๘ และอบรมฯฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม AACR๒/MARC๒๑”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สืบเนื่องจากกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) ได้ร่วมประชุมโครงการ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLis) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม การยืม - คืนระหว่างห้องสมุด เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) จัดโครงการประชุมร่างนโยบายแนวทางการปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการใช้ห้องสมุด .. ๒๕๕๘และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR/MARC๒๑ ขึ้น เพื่อจัดทำข้อตกลงการใช้งานห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ทั้ง พื้นที่ คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง เป้าประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ทุกเขตพื้นที่ สนับสนุนและยกระดับมาตรฐาน ให้ทัดเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ 


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา 

เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา