โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมสัมมนาฯ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมสัมมนาฯ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการทำงานระบบทะเบียนกลาง ภายใต้งบค่าใช้จ่ายรักษาสภาพ Service ” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑ ห้อง Knowledge theater และชั้น ๔ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้บริหาร กองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านทะเบียนและวัดผล ทั้ง 6 พื้นที่ มทร.ล้านนา คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ นักวิชาการศึกษา และทีมพัฒนาโปรแกรมระบบดังกล่าว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ประกอบการอบรม เป้าประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนของนักศึกษา พัฒนาระบบการรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานของระบบทะเบียนกลางให้เป็นมาตรฐาน ที่มีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ สืบเนื่องจากด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาระบบทะเบียนกลาง เพื่อการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันประสิทธิผลของระบบทะเบียนกลางสามารถรองรับการดำเนินการหลักๆได้ แต่ยังมีกระบวนการ งานต่างๆ แต่ละพื้นที่ยังมีความต้องการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินการ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

ที่มาข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว/ภาพ: กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา