โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรม “ การพัฒนาคอลเลคชั่นและฐานข้อมูล สื่อโสตทัศน์ ” ม.แม่โจ้  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรม “ การพัฒนาคอลเลคชั่นและฐานข้อมูล สื่อโสตทัศน์ ” ม.แม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และ คุณกาญจนา แสนสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคอลเลคชั่นและฐานข้อมูล สื่อโสตทัศน์ (ภาพยนตร์ดีเด่น)” ณ ห้องช้องนาง ชั้น ๒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คุณสุธรรม อุมาแสงทองกุล บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกอบรม เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อให้บรรณารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้อสมุด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดบริการสื่อภาพยนตร์ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนางานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป (ภาพกิจกรรม)  

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา

ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา