โลโก้เว็บไซต์ นิสิตฯ มจร.ชม. ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิสิตฯ มจร.ชม. ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.ชม) วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารนเทศเบื้องต้น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย พระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๗๐ รูป/คน โดยมีนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง “ เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ” เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้พระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา