โลโก้เว็บไซต์ สกอ. รับรอง มทร.ล้านนา 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมฯ บริการเครือข่ายพื้นฐาน IPv6 3 ระบบ (IPv6 Ready Rookie Award) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. รับรอง มทร.ล้านนา 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมฯ บริการเครือข่ายพื้นฐาน IPv6 3 ระบบ (IPv6 Ready Rookie Award)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 3 ระบบ (IPv6 Ready Rookie Award) ได้แก่ DNS Mail และ Web (ดังรายละเอียดแนบ)  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการ ดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (.. 2556-2558) ซึ่งกาหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยได้กาหนดแผนกิจกรรม IPv6 ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2558 และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมใน การพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของระบบอินเทอร์เน็ตและบริการแหล่งข้อมูลทั่วโลก


ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 UniNet ได้ประกาศเชิญชวน ให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web


ในการนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับหน่วยงาน และเป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งร่วมกันปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ IPv6 คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Future Internet ของ UniNet ได้มีการประเมินและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยมีรายนามดังนี้


IPv6 Ready Pioneer Award จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


IPv6 Ready Rookie Award จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. มหาวิทยาลัยบูรพา

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เว็บไซต์อ้างอิงhttp://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2015102755 ที่มาข่าว : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา https://www.facebook.com/pages/AritRmutl 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา