โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกับ Microsoft จัดอบรม Microsoft Maximize Benefit at RMUTL | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกับ Microsoft จัดอบรม Microsoft Maximize Benefit at RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กันยายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ทีผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Maximize Benefit at RMUTL สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติ จากคุณชวพงศธ ไวสาริกรรม Technology Specialist และทีมงานจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ฝึกอบรมและสาธิตการใช้งาน Microsoft Office365 เป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ (Update benefits of Campus Agreement) และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ Office Online ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของ Office 365 ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้กระบวนการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา