โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติ จาก ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ ที่ปรึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานห้องสมุด บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่ จำนวน 36 คน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓ ท่าน คือ คุณพีระยุทธ เมตปรีชา คุณสุรเดช เพชรานนท์ และสกาวเดือน คลองมดคัน บรรยายให้ความรู้ เป้าประสงค์เพื่อให้การดำเนินการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่งานห้องสมุดแต่ละส่วนงาน โดยมีโมดูลการทำงานของระบบที่รองรับการปฏิบัติงานหลักๆ ได้แก่ โมดูลงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโมดูลงานวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศ โมดูลงานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ โมดูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์และโมดูลควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib มาใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของมหาวิทยาลัยทุกเขตพื้นที่และสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้ 
ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา