โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ นักศึกษา วศบ.อท ปี ๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ นักศึกษา วศบ.อท ปี ๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบเนื่องจาก อาจารย์ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว หัวหน้าสาขาวิชา มีความประสงค์ต้องการให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จริง ที่สามารถประยุกต์การใช้งานระหว่างโปรแกรมดังกล่าวกับการเรียน การสอนในวิชาชีพ อันเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่แก่นักศึกษาอีทางหนึ่ง ซึ่งลักษณะเฉพาะของ Office ๓๖๕ คือ สามารถติดตามผู้ใช้งานไปทุกที่ รองรับการใช้งาน บนระบบปฏิบัติการ PC ,Mac ,Tablet หรือ SmartPhone ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้งานบนเว็บ Online ได้ทุกที่ ทำงานร่วมกันได้ด้วย Office สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เป็นต้น รายละเอียดการแนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ ประกอบด้วย การใช้งาน OneDrive ,E-mail ,Calendar และ Skype ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่ผู้เรียนรู้ ต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน http://www.rmutl.ac.th/office365/ 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา