โลโก้เว็บไซต์ 2015-10-22 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-10-22

วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ นักศึกษา วศบ.อท ปี ๑
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบเนื่องจาก อาจารย์ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว หัวหน้าสาขาวิชา มีความประสงค์ต้องการให้นักศึกษาเกิดการเรี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา