โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายการพัฒนาทักษะฯ ICDL นศ.การจัดการฯ ปี ๔ (จอมทอง) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายการพัฒนาทักษะฯ ICDL นศ.การจัดการฯ ปี ๔ (จอมทอง)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐาน ICDL สำหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ของผู้ประกอบการ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จอมทอง จำนวน ๓๗ คน ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป้าประสงค์สืบเนื่องจาก อาจารย์แคทรียา พร้อมเพรียง อาจารย์ผู้สอน รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยที่สามารถประยุกต์ใช้งานระหว่างโปรแกรมดังกล่าวกับสถานการณ์จริง อันเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา