โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มิถุนายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
    ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตร Computer Essentials หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกรอบแนวคิดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร Online Essentials ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและทักษะการใช้งาน Web Browser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้งานสื่อออนไลน์ และการใช้งานอีเมลล์
   โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวกับกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ การจัดระบบความคิด การทำงานเป็นทีม รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น รู้จักแบ่งเวลา การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมหลักสูตรต่อไป


ชมภาพเพิ่มเติมคลิก : 
https://goo.gl/XZR9Lr

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : พัลลภ สุพรรณ , ม่อนลืน ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา