โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ชั้นปีที่ ๑ และยังมีนายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเดียวกัน) บรรยายพิเศษและอบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel  ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานฯ เป็นครั้งที่ ๒ แล้ว โดยครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน, ระบบการสอนผ่าน video conference เป้าประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนหรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ตรงกิจกรรมในการเรียนการสอนต่อไป 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ,นางสาวพัทธนันท์ พลแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาพ : นายเกษรัตน์ เสือสกุล ,นายสุทธิกานต์ วุฒิเม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา