โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ๕ flagship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ๕ flagship

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 เมษายน 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมตามเป้าหมาย ๕ Flagships ของ มหาวิทยาลัย" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่

     จัดโดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวเปิดโครงการและสร้างความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย ๕ Flagships ซึ่งรายละเอียดการประชุมสัมมนาฯ ตามกำหนดการทั้ง ๒ วัน ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ประชาสังคม เพื่อยกระดับกำลังคนฐานราก โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดย อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดี ด้านบริหาร  นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมนำเสนอแนวคิด เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข่าว : นริศรา สกุลสอน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา
เขียนข่าว  : ชัชวาลย์   ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา