โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒ ” ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติ อาจารย์อันนท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ คุณพีระยุทธ เมตปรีชา และสกาวเดือน คลองมดคัน บรรยายให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการอบรม ประกอบด้วย หัวหน้างานห้องสมุด บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่

เพื่อติดตามการดำเนินการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงหารือสภาพปัญหาหลังการใช้งาน และเพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่งานห้องสมุดแต่ละส่วนงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของมหาวิทยาลัยทุกเขตพื้นที่ รวมทั้งยังสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน Fanpage facebook : AritRmutl


ที่มาข้อมูลข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ/เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา